1. szabály: A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok

1. szabály: A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok

A szabály célja: Az 1. szabály a játék következő alapelveit mutatja be:

 • Játszd meg a pályát úgy, ahogy találod, és játszd meg a labdát onnan, ahol fekszik!
 • A játék során játssz a Szabályok és a játék szellemisége szerint!
 • Szabálysértés esetén minden játékos felelős azért, hogy a büntetését alkalmazza magára, hogy ne szerezhessen lehetséges előnyt match playben az ellenféllel szemben, stroke playben pedig más játékosokkal szemben.

 

1.1. A golfjáték

A golfot 18 (vagy kevesebb) szakaszból álló versenykörben, egy golfpályán játsszák, ahol a labdát egy ütővel kell megütni.

Egy szakasz az elütőterületről végrehajtott ütéssel kezdődik és akkor ér véget, ha a labda a greenen található lyukba kerül (hacsak a Szabályok másként nem határoz a szakasz befejezéséről).

A játékosnak minden ütésnél:

 • úgy kell megjátszania a pályát, ahogy találja, és
 • a labdát onnan kell megjátszania, ahol az fekszik.

A Szabályok kivételes esetekben azonban lehetővé teszi, hogy a játékos a pályán megváltoztassa a körülményeket, és előírja vagy lehetővé teszi, hogy a játékos más helyről játssza meg a labdát, mint ahol fekszik.

1.2. A játékos magatartására vonatkozó követelmények

1.2a. A játékosoktól elvárt magatartás

Minden játékosnak a játék szellemiségéhez méltóan kell játszania, azaz:

 • tisztességesen kell eljárnia (pl. betartja a Szabályokat, alkalmaz minden büntetést és a játék minden területén becsületes),
 • tekintettel kell lennie a többi játékosra (pl. megfelelő tempóban játszik, ügyel mások biztonságára, nem zavarja más játékos játékát); Ha egy játékos olyan irányba játszik meg egy labdát, ahol fennáll a veszélye annak, hogy eltalál valakit, azonnal hangosan a hagyományos „fore” kifejezést kell kiáltania.
 • vigyáznia kell a pálya állapotára (pl. visszahelyezi a kiütött fűcsomókat, elsimítja a bunkereket, kijavítja a labdanyomokat és nem rongálja szükségtelenül a pályát).

 

A Szabályok szerint a fentiek elmulasztására nincs büntetés, azonban a Bizottság kizárhatja a játék szellemiségével ellentétesen viselkedő játékost, amennyiben úgy ítéli meg, hogy súlyos etikai vétséget követett el.

„Súlyos szabálysértés” a játékos olyan magatartása, ami annyira távol van a golf elvárásaitól, hogy a legsúlyosabb büntetést, a versenyből való kizárást indokolja.

A játékos helytelen magatartása a kizáráson kívüli egyéb büntetéssel csak akkor sújtható, ha azt az 1.2b. szabályban meghatározott magatartási kódex rögzíti.

 

1.2b. Magatartási kódex 

A Bizottság helyi szabályban rögzítheti a magatartási kódexet, azaz a játékos magatartására vonatkozó saját követelményeit.

 • A magatartási kódex előírásainak megsértése esetén büntetés (pl. egy büntetőütés vagy általános büntetés) szabható ki.
 • A Bizottság a magatartási kódex előírásainak súlyos megszegése esetén ki is zárhatja a játékost.

Lásd: Bizottsági eljárások, 5I. fejezet (amely a játékos magatartására vonatkozó esetlegesen elfogadandó követelményeket ismerteti).

 

1.3. Szabályos játék

1.3a. A „Szabályok” jelentése; a Versenykiírás

A „Szabályok” szó alatt értendőek az alábbiak:

 • Az „A golf szabályai” című jelen dokumentumban szereplő 1–25. szabály és Meghatározások, valamint
 • a Bizottság által a verseny vagy a pálya tekintetében elfogadott „helyi szabályok”.

A játékosok kötelesek betartani a Bizottság által elfogadott Versenykiírásban szereplő feltételeket is (pl. nevezési feltételek, a játék formája és időpontjai, a versenykörök száma, valamint a szakaszok száma és sorrendje egy versenykörön belül).

Lásd: Bizottsági eljárások, 5C. és 8. fejezet (Helyi Szabályok és az összes jóváhagyott minta helyi szabályokra), valamint 5A. fejezet (Versenykiírás).

 

1.3b. A Szabályok alkalmazása

(1) A játékos feladata a Szabályok alkalmazása. Egy játékos köteles a Szabályokat magára nézve alkalmazni:

 • Egy játékostól elvárható, hogy a szabálysértést felismerje, a büntetést pedig becsületesen alkalmazza magára.
 • Az a játékos, aki tudja, hogy az elkövetett szabályszegés büntetést von maga után, és e büntetés alkalmazását szándékosan elmulasztja, kizárásra kerül.
 • Ha két vagy több játékos szándékosan megállapodik abban, hogy figyelmen kívül hagynak egy előttük is ismert alkalmazandó szabályt vagy büntetést, és egyikük már elkezdte a versenykört, kizárásra kerülnek (akkor is, ha még nem cselekedtek megállapodásuk szerint).
 • Amikor a tényszerűség megállapítása szükséges, a játékos felelőssége, hogy a tényekkel kapcsolatban a saját ismeretein kívül az észszerűség határain belül hozzáférhető minden, egyéb információt figyelembe vegyen.
 • A Szabályokkal kapcsolatban a játékos segítségért fordulhat egy bíróhoz vagy a Bizottsághoz, azonban ha a segítség észszerű határidőn belül nem elérhető, a játékosnak folytatnia kell a játékot, és a probléma megoldását el kell halasztania addig, amíg egy bíró vagy a Bizottság rendelkezésre nem áll (lásd: 20.1. szabály).

 

(2) A játékos „észszerű döntésének” elfogadása a Szabályok által előírt helymeghatározások során.

 • Több szabály megköveteli a játékostól, hogy egy helyet, pontot, vonalat, területet vagy más helyszínt a Szabályok alapján meghatározzon, pl. amikor:
 • meg kell becsülnie, hogy a labda hol keresztezte utoljára egy büntetőterület határát;
 • becsülnie vagy mérnie kell, amikor a labdát egy könnyítés igénybevételekor ejti vagy helyezi, vagy
 • a labdát vissza kell helyeznie az eredeti (ismert vagy becsült) helyére,
 • meg kell határoznia, hogy a labda milyen pályaterületen fekszik, beleértve, hogy egyáltalán a pályán van, vagy
 • meg kell határoznia, hogy a labda rajta van egy rendellenes pályaviszonyon, illetve hogy érinti azt.
 • Ezeket a helyeket azonnal és körültekintően kell meghatározni, ez azonban gyakran nem lehet pontos.
 • Ha a játékos megtette, ami az adott körülmények között a hely pontos meghatározása érdekében tőle észszerűen elvárható, a játékos döntését akkor is el kell fogadni, ha az ütés után a hely meghatározása – videófelvétel vagy egyéb információ alapján – tévesnek bizonyul.
 • Ha a játékos még az ütés előtt észreveszi, hogy a hely meghatározása téves, helyesbítenie kell (lásd: 14.5. szabály).

 

1.3c. Büntetések

(1) Büntetésre okot adó cselekmények. Büntetést kell alkalmazni, ha a játékos vagy a caddie-je a saját cselekményével szabálysértést követ el (lásd: 10.3c. szabály).

Büntetendő az is, ha:

 • egy másik személy olyan cselekményt követ el, amellyel a játékos vagy annak caddie-je megszegné a Szabályokat, és e személy az adott cselekményt a játékos kérésére vagy engedélyével követi el, vagy
 • a játékos a szemtanúja annak, hogy egy másik személy olyan cselekményt készül elkövetni a játékos labdájával vagy felszerelésével, amelyről tudja, hogy azzal ő maga vagy caddie-je szabálysértést követne el, de ennek megakadályozása érdekében nem tesz észszerű lépéseket.

 

(2) A büntetések fokozatai. A büntetések célja annak megakadályozása, hogy a játékos bármilyen előnyhöz jusson. A büntetések három fő fokozatát különböztetjük meg:

 • Egy büntetőütés. Ez a büntetés bizonyos szabályok alapján match playben és stroke playben egyaránt kiszabható, ha: a) a szabálysértésből származó lehetséges előny nem jelentős, vagy b) a játékos büntetéssel járó könnyítést vesz igénybe oly módon, hogy a labdát az eredeti fekvésétől eltérő helyről játssza meg.
 • Általános büntetés (match playben szakaszvesztés, stroke playben két büntetőütés). Ez a büntetés a legtöbb szabály megszegése esetén alkalmazandó, ha a lehetséges előny jelentősebb, mint azokban az esetekben, amikor csak egy büntetőütést alkalmaznának.
 • Kizárás. A játékos match play és stroke play esetén is kizárható a versenyből bizonyos cselekményekért vagy szabálysértésért (pl. súlyos etikai vétség, lásd: 1.2. szabály), vagy ha a lehetséges előny már olyan nagy, hogy a játékos eredménye nem tekinthető érvényesnek.

 

(3) A büntetések között a játékos nem válogathat. A büntetéseket kizárólag a Szabályokban meghatározott módon lehet alkalmazni, ami azt jelenti, hogy:

 • sem a játékos, sem a Bizottság nem jogosult a büntetéseket a Szabályokban meghatározottaktól eltérő módon alkalmazni;
 • egy büntetés hibás alkalmazása vagy alkalmazásának elmulasztása csak akkor maradhat érvényben, ha már túl késő kijavítani azt (lásd: 20.1b(2)–(4), valamint 20.2d. és 20.2e. szabály).

Match playben a játékos és ellenfele megállapodhatnak abban, hogyan döntsenek egy szabálykérdésben, kivéve, ha ez a megállapodás az adott szabály szándékosan helytelen alkalmazására vonatkozik (lásd: 20.1b(1) szabály).

 

(4) Büntetések alkalmazása többszörös szabályszegés esetén. Ha a játékos több szabályt is megszeg vagy többször megszegi ugyanazt a szabályt, az alkalmazandó büntetés attól függ, hogy az egyes szabályszegések között volt-e közbeeső esemény, és hogy a játékos mit tett:

E szabály tekintetében két közbeeső esemény vehető figyelembe:

 • Ütés végrehajtása, és
 • szabályszegés tényének felismerése (ebbe beleértendő ha a játékos tudja, hogy szabályt sértett, vagy ha a figyelmét felhívták a szabálysértésre, vagy ha bizonytalan abban, hogy megsértett-e egy szabályt, avagy sem).

A büntetések a következők:

 • Egyszeri büntetés jár két közbeeső esemény között elkövetett többrendbeli szabálysértésért: Ha a játékos több szabályt sért meg, vagy egy szabályt többször két közbeeső esemény között, akkor azokért csak egyetlen büntetést kap. Ha különböző szabálysértésekért eltérő büntetés járna, akkor a játékos a legmagasabb büntetést kapja.
 • Többszöri büntetés jár valamely közbeeső esemény előtt és után elkövetett szabálysértésekért: Ha a játékos elkövet egy szabálysértést, majd akár ugyanazt a szabályt, akár egy másikat megsért egy közbeeső esemény után, akkor azokért külön büntetést kap.

Kivétel – Elmozdult labda visszahelyezésének elmulasztása: Ha a játékosnak vissza kellene helyeznie egy elmozdult labdát a 9.4. szabály szerint, de ezt elmulasztva idegen helyről játszik, akkor csak a 14.7a. szabály szerinti általános büntetést kapja.

 

Azonban a büntetéssel járó könnyítések büntetéseit (pl. egy büntetőütés a 17.1., 18.1. és 19.2. szabályok szerint) mindig hozzá kell adni az egyéb büntetésekhez.

Összes hír