1. szabály: A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok

A szabály célja: Az 1. szabály a játék következő alapelveit mutatja be:

 • Játszd meg a pályát úgy, ahogy találod, és játszd meg a labdát onnan, ahol fekszik!
 • A játék során játssz a Szabályok és a játék szellemisége szerint!
 • Szabálysértés esetén minden játékos felelős azért, hogy a büntetését alkalmazza magára, hogy ne szerezhessen lehetséges előnyt match playben az ellenféllel szemben, stroke playben pedig más játékosokkal szemben.

1.1.  A golfjáték

A golfot egy versenykörben egy 18 (vagy kevesebb) szakaszból álló pályán játsszák, ahol a labdát egy ütővel kell megütni.

Minden egyes szakasz az elütőterületről történő ütéssel kezdődik és akkor ér véget, ha a labda a greenen található lyukba kerül (vagy ha a Szabályok másként nem határoznak a szakasz befejezéséről).

A játékosnak minden ütésnél:

 • úgy kell megjátszania a pályát, ahogy találja, és
 • a labdát onnan kell megjátszania, ahol az fekszik.

A Szabályok kivételes esetekben azonban lehetővé teszik, hogy a játékos a pályán megváltoztassa a körülményeket, és előírják vagy lehetővé teszik, hogy a játékos más helyről játssza meg a labdát, mint ahol fekszik.

1.2.  A játékos magatartására vonatkozó követelmények

a. A játékosoktól elvárt magatartás

Minden játékosnak a játék szellemiségéhez méltóan kell játszania, azaz:

 • tisztességesen kell eljárnia (pl. betartja a Szabályokat, alkalmaz minden büntetést és a játék minden területén becsületes),
 • tekintettel kell lennie a többi játékosra (pl. megfelelő tempóban játszik, ügyel mások biztonságára, nem zavarja más játékos játékát);
 • vigyáznia kell a pálya állapotára (pl. visszahelyezi a kiütött fűcsomókat, elsimítja a bunkereket, kijavítja a labdanyomokat és nem rongálja szükségtelenül a pályát).

A Szabályok szerint a fentiek elmulasztására nincs büntetés, azonban a Bizottság kizárhatja a játék szellemiségével ellentétesen viselkedő játékost, amennyiben úgy ítéli meg, hogy súlyos magatartási vétséget követett el.

A játékos helytelen magatartása a kizáráson kívüli egyéb büntetéssel csak akkor sújtható, ha azt az 1.2b. szabályban meghatározott magatartási kódex rögzíti.

b. Magatartási kódex

Bizottság helyi szabályban rögzítheti a magatartási kódexet, azaz a játékos magatartására vonatkozó saját követelményeit.

 • A magatartási kódex előírásainak megsértése esetén büntetés (pl. egy büntetőütés vagy általános büntetés) szabható ki.
 • Bizottság a magatartási kódex előírásainak súlyos megszegése esetén ki is zárhatja a játékost.

Lásd: Bizottsági eljárások, 5H. fejezet (amely a játékos magatartására vonatkozó esetlegesen elfogadandó követelményeket ismerteti).

1.3.  Szabályos játék

a. A „Szabályok” jelentése; a Versenykiírás

A „Szabályok” szó alatt értendőek az alábbiak:

 • Az „A golf szabályai” című jelen dokumentumban szereplő 1–24. szabály és Meghatározások, valamint
 • Bizottság által a verseny vagy a pálya tekintetében elfogadott „helyi szabályok”.

A játékosok kötelesek betartani a Bizottság által elfogadott Versenykiírásban szereplő feltételeket is (pl. nevezési feltételek, a játék formája és időpontjai, a versenykörök száma, valamint a szakaszok száma és sorrendje egy versenykörön belül).

Lásd: Bizottsági eljárások, 5C. és 8. fejezet (helyi szabályok és az összes jóváhagyott minta helyi szabályokra), valamint 5A. fejezet (versenykiírás).

b. A Szabályok alkalmazása

(1) A játékos feladata a Szabályok alkalmazása. A játékos köteles a Szabályokat magára nézve alkalmazni:

 • A játékostól elvárható, hogy a szabálysértést felismerje, a büntetést pedig becsületesen alkalmazza magára.
  • Az a játékos, aki tudja, hogy az elkövetett szabályszegés büntetést von maga után, és e büntetés alkalmazását szándékosan elmulasztja, kizárásra kerül.
  • Ha két vagy több játékos szándékosan megállapodik abban, hogy figyelmen kívül hagynak egy előttük is ismert alkalmazandó szabályt vagy büntetést, és egyikük már elkezdte a versenykörtkizárásra kerülnek (akkor is, ha még nem cselekedtek megállapodásuk szerint).
 • Amikor a tényszerűség megállapítása szükséges, a játékos felelőssége, hogy a tényekkel kapcsolatban a saját ismeretein kívül az ésszerűség határain belül hozzáférhető minden, egyéb információt figyelembe vegyen.
 • A Szabályokkal kapcsolatban a játékos segítségért fordulhat egy bíróhoz vagy a Bizottsághozazonban ha a segítségnyújtás észszerű határidőn belül nem történik meg, a játékosnak folytatnia kell a játékot, majd a problémát akkor kell ismét jeleznie, ha egy bíró vagy a Bizottság elérhető (lásd: 20.1. szabály).

(2) A Szabályok által előírt hely meghatározása során a játékos által hozott „észszerű döntés” elfogadása

 • Több olyan szabály is megköveteli a játékostól, hogy egy helyet, pontot, vonalat, területet vagy más helyszínt a Szabályok alapján meghatározzon, pl. amikor:
  • meg kell becsülnie, hogy a labda hol keresztezte utoljára a büntetőterület határát;
  • becsülnie vagy mérnie kell, ha a labdát egy könnyítés igénybevételekor ejti vagy helyezi, vagy
  • a labdát vissza kell helyeznie az eredeti (ismert vagy valószínűsített) helyére.
 • Ezeket a helyeket azonnal és körültekintően kell kijelölni, ez azonban gyakran nem lehet pontos.
 • Amíg a játékos azt teszi, ami az adott körülmények között a hely pontos kijelölése érdekében tőle észszerűen elvárható, a hely játékos általi észszerű megítélését akkor is el kell fogadni, ha az ütés után a hely kijelölése – videofelvétel vagy egyéb információ alapján – tévesnek bizonyul.
 • Ha a játékos még az ütés előtt észreveszi, hogy a hely kijelölése téves, helyesbítenie kell (lásd: 14.5. szabály).
c. Büntetések

(1) Büntetésre okot adó cselekmények. Büntetést kell alkalmazni, ha a játékos vagy a caddie-je a saját cselekményével szabálysértést követ el (lásd: 10.3c. szabály).

Büntetendő az is, ha:

 • egy másik személy olyan cselekményt követ el, amellyel a játékos vagy annak caddie-je megszegné a Szabályokat, és e személy az adott cselekményt a játékos kérésére vagy engedélyével követi el, vagy
 • a játékos a szemtanúja annak, hogy egy másik személy olyan cselekményt készül elkövetni a játékos labdájával vagy felszerelésével, amelyről tudja, hogy azzal ő maga vagy caddie-je szabálysértést követne el, de ennek megakadályozása érdekében nem tesz észszerű lépéseket.

(2) A büntetések fokozatai. A büntetések célja annak megakadályozása, hogy a játékos bármilyen előnyhöz jusson. A büntetések három fő fokozatát különböztetjük meg:

 • Egy büntetőütés. Ez a büntetés bizonyos szabályok alapján match playben és stroke playben egyaránt kiszabható, ha: a) a szabálysértésből származó lehetséges előny nem jelentős, vagy b) a játékos büntetéssel járó könnyítést vesz igénybe oly módon, hogy a labdát az eredeti fekvésétől eltérő helyről játssza meg.
 • Általános büntetés (match playben szakaszvesztés, stroke playben két büntetőütés). Ez a büntetés a legtöbb szabály megszegése esetén alkalmazandó, ha a lehetséges előny jelentősebb, mint azokban az esetekben, amikor csak egy büntetőütést alkalmaznának.
 • Kizárás. A játékos match play és stroke play esetén is kizárható a versenyből bizonyos cselekményekért vagy szabálysértésért (pl. súlyos etikai vétség, lásd: 1.2. szabály), vagy ha a lehetséges előny már olyan nagy, hogy a játékos eredménye nem tekinthető érvényesnek.

(3) A büntetések között a játékos nem válogathat. A büntetéseket kizárólag a Szabályokban meghatározott módon lehet alkalmazni, ami azt jelenti, hogy:

 • sem a játékos, sem a Bizottság nem jogosult a büntetéseket a Szabályokban meghatározottaktól eltérő módon alkalmazni;
 • egy büntetés hibás alkalmazása vagy alkalmazásának elmulasztása csak akkor maradhat érvényben, ha már túl késő kijavítani azt (lásd: 20.1b(2)–(4), valamint 20.2d. és 20.2e. szabály).

Match playben a játékos és ellenfele megállapodhatnak abban, hogyan döntsenek egy szabálykérdésben, kivéve, ha ez a megállapodás az adott szabály szándékosan helytelen alkalmazására vonatkozik (lásd: 20.1b(1) szabály).

(4) Büntetések alkalmazása többszörös szabályszegés esetén. Ha a játékos több szabályt is megszeg vagy többször megszegi ugyanazt a szabályt, mielőtt valamilyen közbenső esemény (pl. egy ütés végrehajtása vagy a szabályszegés felismerése) történne, az alkalmazandó büntetés mértéke attól függ, mit tett a játékos:

 • Ha a szabálysértések egymástól független cselekményekből származnak: a játékos minden egyes szabálysértésért külön büntetést kap.
 • Ha a szabálysértések egyetlen cselekményből vagy egymással összefüggő cselekményekből származnak: a játékos csak egy büntetést kap, ha azonban a cselekménnyel vagy cselekményekkel több különböző büntetendő szabálysértést követett el, a súlyosabb büntetést kell alkalmazni. Például:
  • Többszörös eljárásbeli szabálysértés. Ha a játékos egyetlen cselekményével vagy azzal összefüggő cselekményeivel egynél több, a labda lejelölésével, felvételével, megtisztításával, ejtésévelvisszahelyezésével vagy helyezésével kapcsolatos eljárási szabályt szeg meg (pl. labdát a helyének megjelölése nélkül vette fel és a felvett labdát engedély nélkül tisztította meg) amelyért büntetésként egy ütés jár, a játékos összesen egy büntetőütést kap.
  • Szabálytalanul kicserélt labda megjátszása idegen helyről. Ha a játékos stroke playben a 6.3b. szabályt megszegve cserelabdát játszik meg, és ráadásul a 14.7a. szabályt is megszegve ezt idegen helyről teszi, összesen két büntetőütést kap.
  • Összetett eljárási és labdacserével/idegen hellyel kapcsolatos szabálysértések: Ha a játékos stroke playben egyetlen cselekményével vagy azzal összefüggő cselekményeivel egy vagy több olyan eljárási szabálysértést követ el, amelyért büntetésként egy ütés jár, ugyanakkor megszegi a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásával és a labda idegen helyről történő megjátszásával kapcsolatos két szabály egyikét vagy mindkét szabályt, a játékos összesen két büntetőütést kap.

Ugyanakkor a büntetéssel járó könnyítések büntetéseit (pl. egy büntetőütés a 17.1.18.1. és 19.2. szabály szerint) mindig hozzá kell adni az egyéb büntetésekhez.

Összes hír