16. szabály: Könnyítés rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat), veszélyes állat okozta fenyegető helyzet és besüppedt labda miatt

A szabály célja: A 16. szabály arra vonatkozik, hogy a játékos mikor és hogyan vehet igénybe büntetés nélküli könnyítést azáltal, hogy a labdáját máshonnan játssza meg például akkor, amikor a játékot rendellenes pályaviszony zavaró hatása vagy veszélyes állat okozta fenyegető helyzet zavarja meg.

 • Ezek a körülmények nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és többnyire büntetés nélküli könnyítés jár értük – kivéve a büntetőterületen.
 • A játékos rendszerint úgy veszi igénybe a könnyítést, hogy a labdát a legközelebbi teljes könnyítési pont alapján megállapított könnyítési területen ejti.

Ez a szabály arra a büntetés nélküli könnyítésre is vonatkozik, amikor a játékos labdája az általános területen süppedt az általa ütött mélyedésbe.

 

16.1.  Rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat)

Ez a szabály az állatvájta üregekfelújítás alatti területmozdíthatatlan akadályok vagy ideiglenes víz miatt igénybe vett büntetés nélküli könnyítésre vonatkozik:

 • Ezeket összefoglaló néven rendellenes pályaviszonyoknak nevezzük, de az egyes fogalmak saját meghatározással is rendelkeznek.
 • Ez a szabály nem ad könnyítést mozdítható akadályokra (amelyekre a 15.2a. szabály szerint másfajta büntetés nélküli könnyítés jár), pályahatárt jelző tárgyakra vagy a pálya szerves részét képező tárgyakra (amelyekért viszont nem jár büntetés nélküli könnyítés).
a. Amikor a könnyítés megengedett

(1) A rendellenes pályaviszony miatti zavaró hatásról beszélünk, ha:

 • a játékos labdája hozzáér a rendellenes pályaviszonyt jelentő területhez/tárgyhoz, abban vagy azon van;
 • rendellenes pályaviszony fizikailag zavarja a játékos szándékolt beállásának vagy szándékolt lendítésének a területét, vagy
 • kizárólag, amikor a labda a greenen van, a greenen vagy azon kívül lévő rendellenes pályaviszony zavarja a játék irányát.

Ha a rendellenes pályaviszony elég közel van ahhoz, hogy elvonja a játékos figyelmét, de a fenti feltételek egyikét sem teljesíti, e szabály szerint nem érvényesül zavaró hatásnak.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezetF-6. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja az olyan rendellenes pályaviszony miatti könnyítést, amely csak a szándékolt beállás területét zavarja).

(2) Könnyítés engedélyezése a pálya bármely területén, kivéve azt az esetet, amikor a labda büntetőterületen van: a 16.1. szabály szerint a rendellenes pályaviszony okozta zavaró hatás miatt igénybe vett könnyítés csak az alábbi két feltétel együttes fennállása esetén engedélyezett:

 • rendellenes pályaviszony a pályán (és nem a pályahatáron kívül) áll fenn, és
 • a labda a pályán van – de nem büntetőterületen (ahol a játékos kizárólag a 17. szabály szerinti könnyítést veheti igénybe).

(3) Nem jár könnyítés akkor, amikor a labda megjátszása teljességgel észszerűtlen: a 16.1. szabály szerint az alábbi esetekben nem jár könnyítés:

 • amikor a labda megjátszása onnan, ahol fekszik, egy rendellenes pályaviszonyon kívüli körülmény miatt nyilvánvalóan értelmetlen (pl. amikor a játékos ideiglenes vízben vagy mozdíthatatlan akadályon áll, de nem tudja megütni a labdát, mert az egy bokorban van), vagy
 • amikor a zavaró hatás kizárólag azért áll fenn, mert a játékos az adott körülmények között egyértelműen észszerűtlenül választ ütőt, beállást, lendítést vagy játékirányt.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezetF-23. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben a pályán vagy azon kívül lévő ideiglenes mozdíthatatlan akadály miatt büntetés nélküli könnyítést engedélyez).

b. Könnyítés általános területen lévő labda esetén

Ha a játékos labdája az általános területen van, és játékát a pályán fennálló rendellenes pályaviszony zavarja, büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy az adott könnyítési területen belül ejti az eredeti labdát vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont a legközelebbi teljes könnyítési pont az általános területen.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • legyen az általános területen;
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
  • rendellenes pályaviszony okozta összes zavaró hatás miatt teljes könnyítést kell alkalmazni.
c. Könnyítés bunkerben lévő labda esetén

Ha a játékos labdája egy bunkerben van, és a játékát a pályán lévő rendellenes pályaviszony zavarja, a játékos vagy az (1) pont szerint büntetés nélküli könnyítést vagy a (2) pont szerint büntetéssel járó könnyítést veheti igénybe:

(1) Büntetés nélküli könnyítés: játék a bunkerből: a játékos a 16.1b. szabály szerint büntetés nélküli könnyítést vehet azzal a különbséggel, hogy:

 • legközelebbi teljes könnyítési pontnak és a könnyítési területnek a bunkerben kell lennie.
 • Ha a bunkerben nincs ilyen legközelebbi teljes könnyítési pont, a játékos akkor is igénybe veheti ezt a könnyítést úgy, hogy a bunkerben elérhető legnagyobb könnyítés pontját használja viszonyítási pontként.

(2) Büntetéssel járó könnyítés: bunkeren kívülről történő játék (vonalon hátrafelé könnyítés): egy büntetőütésért a játékos ejtheti az eredeti labdát vagy egy másik labdát a könnyítési területen (lásd: 14.3. szabály), amely egy, a lyukat és az eredeti labda helyét összekötő egyenes viszonyítási vonal mentén fekszik:

 • Viszonyítási pont: a pálya játékos által kiválasztott pontja, amely a viszonyítási vonalon van, és távolabb van a lyuktól, mint a kérdéses eredeti pont (nincs korlátozva, hogy ez a pont a vonalon hátrafelé mekkora távolságra lehet a lyuktól):
  • A kiválasztott viszonyítási pontot a játékosnak egy tárgy (pl. tee) segítségével meg kell jelölnie.
  • Ha a játékos e pont kiválasztása nélkül ejti a labdát, a viszonyítási pont a vonal azon pontja lesz, amely ugyanolyan távolságra van a lyuktól, mint az a pont, ahol az ejtett labda először földet ért.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
  • pálya területén bárhol lehet, azonban:
  • ha a viszonyítási ponttól egy ütőhosszon belül több pályaterület is van, a labdának ugyanazon a pályaterületen lévő könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie, mint amelyet a labda a könnyítési területen történő ejtésénél először érintett.
d. Könnyítés a greenen lévő labda esetén

Ha a játékos labdája a greenen van és a játékát a pályán fennálló rendellenes pályaviszony zavarja, büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy a labda visszahelyezésre vonatkozó 14.2b(2) és 14.2e. szabály szerint az eredeti vagy másik labdát a legközelebbi teljes könnyítési pontra helyezi.

 • legközelebbi teljes könnyítési pontnak vagy a greenen vagy az általános területen kell lennie.
 • Ha ilyen legközelebbi teljes könnyítési pont nincs, a játékos akkor is igénybe veheti ezt a büntetés nélküli könnyítést, méghozzá úgy, hogy az elérhető legnagyobb könnyítés pontját használja viszonyítási pontként, amelynek vagy a greenen vagy az általános területen kell lennie.
e. Könnyítés rendellenes pályaviszony területén elveszett labda esetén

Ezt a könnyítési lehetőséget a játékos akkor veheti igénybe az ütés és távolság könnyítés helyett, ha a labdáját nem találták meg, és tény vagy szinte biztos, hogy az egy rendellenes pályaviszonynak minősülő tárgyon/területen belül került nyugalomba a pályán:

 • A játékos a 16.1b.c. vagy d. szabály szerint könnyítést vehet igénybe oly módon, hogy a legközelebbi teljes könnyítési pont megtalálásához azt a valószínűsített pontot használja a labda helyeként, ahol a labda a pályán lévő rendellenes pályaviszony szélét utoljára keresztezte.
 • Miután a játékos a könnyítést ilyen módon igénybe véve egy másik labdát hoz játékba:
  • Az eredeti labda tovább már nincs játékban, és nem szabad megjátszani.
  • Ez arra az esetre is érvényes, ha az eredeti labdát a háromperces keresési időn belül a pályán találják meg (6.3b. szabály).

Azonban ha nem tudjuk tényszerűen vagy biztosan, hogy a labda rendellenes pályaviszonyok között került nyugalomba és veszett el, a 18.2. szabály szerint a játékosnak ütés és távolság könnyítést kell igénybe vennie.

f. A könnyítést a rendellenes pályaviszonyon belüli játékon kívüli terület (No Play Zone) okozta zavaró hatás miatt kell igénybe venni

Ezekben a helyzetekben a labdát soha nem szabad megjátszani onnan, ahol fekszik:

(1) Amikor a labda játékon kívüli területen van: Ha a játékos labdája az általános területen bunkerben vagy a greenen lévő rendellenes pályaviszonynak számító területen kijelölt játékon kívüli területen van:

 • általános területen lévő játékon kívüli terület esetén: a játékosnak a 16.1b. szabály szerint büntetés nélküli könnyítést kell igénybe vennie.
 • a bunkerben lévő játékon kívüli terület esetén: a játékosnak a 16.1c(1) és (2) szabály szerint büntetés nélküli vagy büntetéssel járó könnyítést kell igénybe vennie.
 • greenen lévő játékon kívüli terület esetén: játékosnak a 16.1d. szabály szerint büntetés nélküli könnyítést kell igénybe vennie.

(2) Amikor a játékon kívüli terület zavarja a beállást vagy a lendítést a büntetőterületen kívül bárhol a pályán: ha a játékos labdája játékon kívüli területen kívül és általános területenbunkerben vagy a greenen van, és a játékon kívüli terület (függetlenül attól, hogy rendellenes pályaviszonyokon vagy büntetőterületen belül van) zavarja a játékos szándékolt beállásának vagy szándékolt lendítésének területét, a játékos:

 • vagy könnyítést vesz igénybe, ha azt a 16.1b.c. vagy d. szabály engedélyezi attól függően, hogy a labda az általános területenbunkerben vagy a greenen van,
 • vagy a 19. szabály szerint játszhatatlan labda miatti könnyítést vesz igénybe.

Arra az esetre, amikor a büntetőterületen lévő labdát játékon kívüli terület zavarja, a 17.1e. szabály vonatkozik.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 16.1. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

16.2.  Veszélyes állat okozta fenyegető helyzet

a. Amikor a könnyítés megengedett

A „veszélyes állat okozta fenyegetés” akkor áll fenn, amikor a labda közelében lévő veszélyes állat (pl. mérges kígyó, méh, alligátor, tűzhangya vagy medve) súlyos sérülést okozna a játékosnak, ha ő a labdát onnan játszaná meg, ahol az fekszik.

16.2b. szabály szerint a játékos a veszélyes állat okozta fenyegető helyzet miatt könnyítést vehet igénybe, függetlenül attól, hogy a pályán hol van a labdája, kivéve:

 • amikor a labda megjátszása onnan, ahol fekszik, egy veszélyes állat okozta fenyegetéstől eltérő más körülmény miatt nyilvánvalóan értelmetlen (pl. amikor a játékos nem tudja megütni a labdát, mert az egy bokorban fekszik), vagy
 • amikor a fenyegetettség kizárólag azért áll fenn, mert a játékos az adott körülmények között egyértelműen észszerűtlenül választ ütőt, beállást, lendítést vagy játékirányt.
b. Könnyítés veszélyes állat okozta fenyegető helyzet esetén

Veszélyes állat okozta fenyegető helyzetben:

(1) Amikor a labda büntetőterületen kívül bárhol van: a játékos a 16.1b.c. vagy d. szabály szerint könnyítést vehet igénybe attól függően, hogy a labda az általános területenbunkerben vagy a greenen van.

(2) Amikor a labda büntetőterületen van: a játékos büntetés nélküli vagy büntetéssel járó könnyítést vehet igénybe:

 • Büntetés nélküli könnyítés: a büntetőterületről játszott játék esetén: a játékos a 16.1b. szabály szerint büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe, azonban a legközelebbi teljes könnyítés pontjának és a könnyítési területnek a büntetőterületen belül kell lennie.
 • Büntetéssel járó könnyítés: a büntetőterületen kívülről játszott játék esetén
  • A játékos a 17.1d. szabály szerint büntetéssel járó könnyítést vehet igénybe.
  • Ha a veszélyes állat okozta fenyegető helyzet ott áll fenn, ahol a labdát a büntetőterületen kívül a fenti büntetéssel járó könnyítés után elütnék, a játékos az (1) pont szerint további könnyítést vehet igénybe újabb büntetés nélkül.

E szabály alkalmazásában a legközelebbi teljes könnyítés pontja az a legközelebbi pont (ami nem lehet közelebb a lyukhoz), ahol a veszélyes állat miatti fenyegetettség nem áll fenn.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 16.2. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

16.3.  Besüppedt labda

a. Amikor a könnyítés megengedett

(1) A labdának az általános területen kell besüppednie: a 16.3b. szabály szerinti könnyítés csak akkor jár, ha a játékos labdája az általános területen süppedt be.

 • E szabály szerint nem lehet könnyítést igénybe venni, ha a labda az általános területen kívül süppedt be.
 • Azonban ha a labda a greenen süppedt be, a játékos megjelölheti a labda helyét, felveheti és megtisztíthatja a labdát, kijavíthatja a labda saját súlya által ütött mélyedést és visszahelyezheti a labdát az eredeti helyére (lásd: 13.1c(2) szabály).

Kivétel – Amikor nem megengedett a könnyítés az általános területen besüppedt labda miatt: a 16.3b. szabály szerinti könnyítés nem megengedett, ha:

 • a labda homokba süppedt be az általános terület azon részén, amely nincs fairway magasságra vagy annál rövidebbre vágva, vagy
 • besüppedt labdán kívüli bármilyen egyéb zavaró hatás miatt az ütés nyilvánvalóan értelmetlen (pl. ha a játékos nem tudja megütni a labdát, mert az egy bokorban fekszik).

(2) Annak eldöntése, hogy a labda besüppedt-e: a játékos labdája csak akkor tekinthető besüppedtnek, ha:

 • az a játékos előző ütésének eredményeként létrejött, saját maga ütötte benyomódásában van, és
 • labda egy része a talajszint alatt helyezkedik el.

Ha a játékos nem biztos abban, hogy a labda a saját vagy egy másik labda ütötte benyomódásban van, a játékos besüppedtnek tekintheti a labdát, ha a rendelkezésre álló információk alapján indokoltnak tekinthető az a következtetés, hogy a labda a saját benyomódásában van.

A labda nem minősül besüppedtnek, ha nem a játékos előző ütése miatt került a talajszint alá, pl. amikor:

 • a labda azért nyomódott a talajba, mert valaki rálépett,
 • a labdát egyből a talajba ütötték anélkül, hogy a levegőbe került volna, vagy
 • a labdát egy szabály szerinti könnyítés igénybevételekor ejtették.
b. Könnyítés besüppedt labda miatt

Ha a játékos labdája az általános területen süppedt be, és a 16.3a. szabály könnyítést tesz lehetővé, a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy az adott könnyítési területen belül ejti az eredeti labdát vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont: közvetlenül a besüppedt labda mögötti pont.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • az általános területen kell lennie, és
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezetF-2. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat arra, hogy a könnyítés csak a fairway magasságra vagy annál kisebbre vágott területen besüppedt labda esetében megengedett).

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 16.3. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

16.4. A labda felvétele annak ellenőrzésére, hogy fekvésének körülményei lehetővé teszik-e könnyítés igénybevételét

Ha a játékos joggal feltételezi, hogy a labdája olyan helyen van, ahol a 15.2., a 16.1. vagy a 16.3. szabály szerint büntetés nélküli könnyítés jár, de ezt a labda felvétele nélkül nem tudja eldönteni

 • a játékos felveheti a labdát annak megállapítására, hogy jár-e a könnyítés, de:
 • először meg kell jelölnie a labda helyét, a felvett labdát pedig tilos megtisztítania (lásd: kivéve a greenen) (lásd: 14.1. szabály).

Ha a játékos a fenti megalapozott feltételezés nélkül veszi fel a labdát (kivéve a greenen, ahol a 13.1b. szabály ezt lehetővé teszi), egy büntetőütést kap.

Ha jár a könnyítés és a játékos él is azzal, akkor sem jár büntetés, ha a játékos nem jelölte meg a labda helyét, mielőtt felvette vagy megtisztította.

Ha tilos a könnyítés vagy a játékos nem kíván könnyítést igénybe venni:

 • a játékos egy büntetőütést kap, ha nem jelölte meg a labda helyét, mielőtt azt a tiltás ellenére felvette vagy megtisztította, és
 • a labdát vissza kell helyeznie az eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy a labda idegen helyről a 16.4. szabály megszegésével való megjátszásáért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

Összes hír