Szövetségünk
az EGA és R&A tagja

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség Hungarian Golf Federation

Az amatőr státusz szabályai

Előszó a 2012-es Amatőr Státusz Szabályaihoz

Az amatőr versenyzés a sportban manapság sokkal kevésbé gyakori, mint korábban. A Golf Szabályait felügyelő két legfőbb szerv, az R&A Rules Limited és az Egyesült Államok Golfszövetsége (USGA), ezért az elmúlt négy esztendő során alaposan átdolgozta az amatőrökre vonatkozó szabályokat.

Az R&A és a USGA arra a következtetésre jutott, hogy egyfelől az amatőr és a professzionális golf között továbbra is különbséget kell tenni, másfelől úgy ítélik meg, hogy az amatőrökre vonatkozó korlátozások és tiltások eltörlése nem feltétlenül kedvez a modern golfjátéknak. Különösképpen azért nem, mert az amatőr golf a játékszabályok alkalmazása és a hendikepek tekintetében többnyire önszabályozó, így az ellenőrizhetetlen anyagi jellegű ösztönzők nagymértékben befolyásolhatják a játékot, és káros hatással lehetnek a golfozás egészére nézve.

Az új szabályok legfőbb céljai az alábbiak:

 • olyan nemzetközi szinten elismert pozíciót vívjon ki, amely a játék érdekeit a legjobban képviseli;
 • olyan modern szabálygyűjtemény legyen, amely ápolja a golf hagyományait, ahol és amennyiben ez lehetséges;
 • olyan szabálygyűjtemény legyen, amely időtálló és alkalmazható; illetve
 • amely a golf minden aspektusára alkalmazható (pl. klub golf, elit amatőr golf vagy professzionális golf [különböző szinteken]).

A megfelelő korlátozások és feltételek bevezetésével a szabályok egyfajta ösztönzést kínálnak arra nézve, hogy az amatőr golfozók a játékban rejlő kihívásokra és élvezetre összpontosítsanak, és ne az anyagi előnyöket tartsák szem előtt.

Az R&A és a USGA hisz abban, hogy az új szabályokkal sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt, még pedig azáltal, hogy egyfelől megőrizték az amatőr golfozás hagyományos jellegét, másfelől felismerték, hogy a fiatal, tehetséges golfozók számára több támogatást kell nyújtani. Ugyanakkor a két szervezet képviselői azzal is tisztában vannak, hogy a változó társadalmi és gazdasági feltételek minden egyén és szervezet számára, minden egyes országban más és más kihívást jelentenek. Különösen a golfozás terén feltörekvő országok szempontjából szükséges minél rugalmasabb és alkalmazkodóbb szabályozást kidolgozni a golf fejlődése érdekében. A fő változások összefoglalása a 7. és 8. oldalon található.

Az alábbiakban megfogalmazott elvek és megfontolások alapján született meg az R&A és a USGA által közreadott új dokumentum, Az Amatőr Státusz Szabályai címmel.

Clive Edginton Christie Austin
elnök elnök
Amatőr Státusz Bizottság Amatőr Státusz Bizottság
R&A Rules Ltd. United States Golf Association

Bevezetés

Az R&A fönntartja magának azt a jogot, hogy az amatőr státusz szabályait bármikor megváltoztassa illetve hozzá kapcsolódóan értelmezéseket készítsen vagy módosítson. Amennyiben naprakész információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az R&A-vel, illetve látogasson el a www.randa.org weboldalra.

Az amatőr státusz szabályaiban a bármely személyre vonatkoztatott nemet mindkét nemre kell érteni.

Meghatározások

A meghatározások ábécésorrendben következnek, és magukban a szabályokban definiált kifejezések dőlt betűvel vannak szedve.

Amatőr golfozó

„Amatőr golfozó” az a játékos, aki függetlenül attól, hogy a sportot versenyszerűen vagy rekreációs céllal űzi, a golfra kihívásként tekint, és azt nem hivatásosként űzi, valamint nem anyagi haszonszerzés céljából játssza.

Bizottság

A „Bizottság” az Irányító testület megfelelő Bizottsága.

Díjutalvány

A „díjutalvány” olyan utalvány, ajándékkártya vagy ehhez hasonló, amelyet a verseny lebonyolításáért felelős Bizottság bocsát ki és hagy jóvá, és amely professzionális golfszaküzletből, golfklubtól vagy más kiskereskedelmi boltból származó áru vagy szolgáltatás vásárlására szolgál.

Golf szakértelem vagy hírnév

Az Irányító testület feladata annak eldöntése, hogy egy bizonyos amatőr golfozó rendelkezik-e a „golf területén kellő jártassággal, illetve tett-e szert hírnévre”.

Az amatőr golfozó általában csak akkor tekinthető a golf terén jártasnak, amennyiben

(a) megyei vagy országos szinten díjat nyert, illetve megyei, regionális vagy országos golfszövetség képviselőjének választották; vagy

(b) kiemelkedő szinten versenyez.

Hírnévre csak a golf terén szerzett jártasság/tudás révén lehet szert tenni, és a játékos hírneve még öt éven keresztül fennállt azt követően, hogy az Irányító testület tudását/jártasságát standardon alulinak ítélte meg.

Irányító testület

Az „Irányító testület” az amatőr státusz szabályait illetően minden országban az országos szövetség vagy nemzeti golf unió.

Megjegyzés: Nagy-Britanniában és Írországban az R&A az Irányító testület.

Oktatás

Az „oktatás” a golfjáték fizikai aspektusainak, azaz a golfütő lendítésével és a labda

megütésével kapcsolatos tényleges mozgástechnikának a tanítását jelenti.

Megjegyzés: az oktatás nem jelenti a játék pszichológiai aspektusainak vagy az etikettnek, vagy a Golf Szabályainak a tanítását.

Junior (ifjúsági) golfozó

A „junior golfozó” olyan amatőr golfjátékos, aki még nem érte el az Irányító testület által megállapított életkort.

Kiskereskedelmi érték

Egy díj „kiskereskedelmi értéke” az az eladási ár, amelyen az áru – a díjátadás időpontjában – valamilyen kiskereskedelmi forrásból általánosan beszerezhető.

R&A

Az „R&A” az R&A Rules Limited-et jelenti.

Szabály vagy szabályok

A „szabály” vagy „szabályok” kifejezés az amatőr státusz szabályaira, illetve a Döntések az amatőr státusz szabályairól című kötetben részletezett szabályértelmezésekre vonatkozik.

Szimbolikus díj

A „szimbolikus díj” aranyból, ezüstből, kerámiából, üvegből vagy hasonlóból készült olyan trófea, amelyet végleges és jellegzetes gravírozással látnak el.

Tiszteletdíj

A „tiszteletdíj” az, amivel – a versenydíjaktól való megkülönböztetésül – a golfjáték érdekében véghezvitt jelentős teljesítményt vagy hozzájárulást honorálják. A tiszteletdíj nem lehet pénzdíj.

USGA

Az „USGA” rövidítés (United States Golf Association) az Egyesült Államok Golfszövetségére vonatkozik.

1. szabály: Amatőrizmus

1-1. Általános

Az amatőr golfozónak a szabályokkal összhangban kell játszania és viselkednie.

1-2. Amatőr státusz

Az amatőr státusz olyan általános alkalmassági feltétel, amely ahhoz szükséges, hogy egy játékos golfversenyeken amatőr golfozóként vegyen részt. Az a személy, aki vét a szabályok ellen, elveszítheti amatőr státuszát, és egyben jogosultságát, hogy amatőr versenyeken játsszon.

1-3. A szabályok célja

A szabályok célja az, hogy fönntartsa az amatőr és a hivatásos golf közti megkülönböztetést, valamint biztosítsa, hogy a játékszabályok és a hendikepek tekintetében javarészt önszabályozó amatőr játékot legkisebb mértékben sem befolyásolják az ellenőrizhetetlen szponzorálásból és anyagi ösztönzőkből fakadó tényezők.

A megfelelő korlátozások és feltételek bevezetésével a szabályok célja az, hogy az amatőr golfozók a játék kihívásait és annak élvezetét, ne pedig az anyagi gyarapodást tartsák szem előtt.

1-4. Kétségek a szabályokkal kapcsolatban

Ha bárkiben kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az általa alkalmazni kívánt eljárást a szabályok megengedik-e, konzultáljon az Irányító testülettel. Ha az amatőr golfverseny vagy amatőr golfozók részvételével lebonyolított verseny szervezőjének vagy szponzorának kétségei vannak afelől, hogy egy ilyen javaslat összhangban áll-e a szabályokkal, konzultáljon az Irányító testülettel.

2. szabály: Hivatásos golf

2-1. Általános

Egy amatőr golfozó ne tüntesse fel magát hivatásos játékosnak, vagy ne viselkedjen úgy, mintha az lenne.

A szabályok értelmében hivatásos golfozónak az számít, aki

 • a golfot hivatásaként játssza, vagy
 • hivatásos golfozóként dolgozik, vagy
 • golfversenyen hivatásosként indul, vagy
 • bármely profi golfszövetség (pl. PGA) tagja,
 • illetve a profiknak szervezett versenysorozatokon vesz részt, illetve ezeknek tagja.

Kivétel: amatőr játékos csak és kizárólag abban az esetben lehet tagja a PGA-nak, ha a tagság olyan kategóriába esik, amely nem teszi lehetővé, hogy e tag versenyeken indulhasson, és a tagság csupán adminisztratív jellegű.

 1. megjegyzés: Egy amatőr golfozó pályázhat hivatásos golfozói státuszra; nem számítanak korábbi, hasonló céllal beadott sikertelen pályázatai; dolgozhat továbbá hivatásos által üzemeltetett golfszaküzletben, és kaphat ezért fizetséget vagy ellenszolgáltatást, feltéve, ha tevékenységével más módon nem szegi meg a szabályokat.
 1. megjegyzés: Ha az amatőr golfozónak egy vagy több minősítő versenyen kell részt vennie valamely Profi Versenysorozat tagságának előfeltételeként, akkor amatőr státuszának megsértése nélkül részt vehet és játszhat az ilyen előselejtező versenyeken, amennyiben a játék előtt írásban lemond arról a jogáról, hogy a díjazást átvegye.

2-2. Szerződések és megállapodások

(a) Országos Golfszövetségek

Az amatőr golfozónak jogában áll szerződést kötni országának golfszövetségével, amennyiben sem közvetlen, sem pedig közvetett módon nem kap fizetést, illetve nem részesül anyagi juttatásban vagy ellenszolgáltatásban, mint amatőr golfozó, kivéve a szabályok ettől eltérő rendelkezéseit.

(b) Professzionális ügynökök, szponzorok és más harmadik személy

Az amatőr golfozónak jogában áll szerződést vagy megállapodást kötni harmadik személlyel (ahol a harmadik személy lehet, de nem kizárólagos jelleggel, professzionális ügynök vagy szponzor), amennyiben:

(i) a golfozó betöltötte 18. életévét,

(ii) a szerződés kizárólag a játékos jövőbeli lehetséges hivatásos golfkarrierjére vonatkozik, és a megállapodás nem köti ki, hogy a játékos amatőr golfozóként induljon amatőr vagy profi versenyeken, valamint

(iii) hacsak a szabályok ettől eltérően nem rendelkeznek, az amatőr játékos közvetlenül vagy közvetve nem kap fizetést, és nem részesül ellenszolgáltatásban vagy bármely anyagi juttatásban amatőr játékosként.

Kivétel: Különleges, egyedi esetben 18 év alatti amatőr golfozó is köthet ilyen jellegű szerződést az Irányító testület engedélyével, azzal a feltétellel, hogy a szerződés maximum 12 hónap időtartamra szól, és nem megújítható.

 1. megjegyzés: Célszerű, ha az amatőr golfozó minden harmadik féllel kötendő szerződés aláírását megelőzően az Irányító testülettel konzultál arra vonatkozóan, hogy a megállapodás megfelel-e a szabályokban foglaltaknak.
 1. megjegyzés: Ha egy amatőr golfozó golftanulmányokkal kapcsolatos ösztöndíjat nyert (lásd a 6-5. szabályt), vagy ilyen ösztöndíjra a jövőben pályázni szeretne, célszerű felvennie a kapcsolatot az országos szövetséggel, amely ilyen jellegű ösztöndíjak esetén kompetens, és/vagy felkeresni a megfelelő oktatási intézményt, ahol tájékozatják, hogy az alkalmazható ösztöndíjszabályzatok alapján köthető-e harmadik személlyel szerződés, illetve megállapodás.

3. szabály: Díjak

3-1. Játék pénzdíjért

Amatőr golfozó nem játszhat pénz- vagy egyéb díjas versenyen, bemutatón vagy kiállításon.

Egy amatőr játékos ugyanakkor részt vehet pénz- vagy egyéb díjas versenyen, bemutatón vagy kiállításon abban az esetben, ha a rendezvényt megelőzően lemondott arról a jogáról, hogy a díjazást átvegye.

Kivétel: Ha az amatőr játékos egy kör során „hole-in-one” teljesítéséért kiírt pénzdíjat nyer, nem kötelezhető arra, hogy az eseményt megelőzően a díj átvételéről lemondjon (lásd a 3-2b szabály).

(A szabályok céljaival ellentétes magatartás– lásd a 7-2. szabályt)

(A golf mint szerencsejáték szabályozása – lásd a Függeléket)

3-2. Díjhatárok

1. Általános

Az amatőr golfozó a szimbolikus díjon kívül nem fogadhat el olyan díjat vagy kiskereskedelmi értékű utalványt, amelynek értéke meghaladja az 500 fontot vagy ennek megfelelőjét, illetve az Irányító testület által esetleg megállapított, ennél kisebb összeget. Ez a határérték azon díjak vagy díjutalványok összességére vonatkozik, amelyeket az amatőr golfozó bármely versenyen vagy versenysorozaton kapott.

Kivétel: Hole-in-one díjak –lásd a 3-2b szabályt.

 1. megjegyzés: A díjakra vonatkozó értékhatár minden golfversenyre érvényes, függetlenül attól, hogy azt a pályán, a driving range-en vagy golfszimulátoron játsszák; vonatkozik továbbá a lyukhoz közeli és a leghosszabb ütés díjaira is.
 1. megjegyzés: A versenyt rendező Bizottság felelős egy adott díj pontos kiskereskedelmi értékének bizonyításáért.
 1. megjegyzés: Ajánlott, hogy a versenyek díjainak, illetve a hendikep versenyek kategóriadíjainak teljes értéke ne haladja meg a 18 szakaszos versenyben az előírt határ kétszeresét, a 36 szakaszosban ennek háromszorosát, az 54 szakaszosban ötszörösét és a 72 szakaszos versenyben pedig hatszorosát.

2. Hole-in-one díjak

Az amatőr golfozó a 3-2a szabályban foglaltakon felül elfogadhat más díjat, egyebek között pénzdíjat, ha egy adott kör során hole-in-one-t üt.

Megjegyzés: A hole-in-one-t egy adott körben kell elérni és csak arra a körre vonatkozhat. Más többnevezéses versenyre, golfpályán kívül (driving range, golfszimulátor) rendezett versenyekre és putt-versenyekre a fenti engedmény nem áll fenn; ezekre az estekre a 3-1. és 3-2a szabályokban foglalt korlátozások érvényesek.

3-3. Tiszteletdíjak

1. Általános

Az amatőr golfozó – a 3-2a szabályban előírt korláton felül – nem fogadhat el kiskereskedelmi értékű tiszteletdíjat.

2. Többszörös jutalom

Az amatőr golfozó elfogadhat különböző adományozótól egynél több tiszteletdíjat, még ha kiskereskedelmi összértékük túl is lépi az előírt határt, feltéve, hogy a díjakat nem az egyetlen jutalomra vonatkozó megkötés kijátszása céljából adják át.

4. szabály: Költségek

4-1. Általános

Az amatőr golfozó – a szabályokban foglaltak kivételével – semmilyen forrásból nem fogadhat el költségtérítést – pénzben vagy más formában – egy golfversenyen vagy bemutatón való játékért.

4-2. Versenyköltségek térítése

A 4. szabály a–g pontjaival összhangban az amatőr golfozó elfogadhatja egy golfversenyen vagy bemutatón történő játékhoz kapcsolódó költségeinek indokolt mértékű megtérítését, mely nem haladhatja meg tényleges költségeit.

Ha egy amatőr golfozó tanulmányi jellegű golfösztöndíjban részesül (lásd a 6-5. szabályt) vagy a későbbiekben ilyen ösztöndíjra kíván pályázni, célszerű az ilyen jellegű ösztöndíjakat intéző országos szövetség vagy a megfelelő oktatási intézmény véleményét kikérni, hogy a verseny költségeinek térítése engedélyezhető-e a vonatkozó ösztöndíjszabályok alapján.

1. Családi támogatás

Az amatőr golfozó bármelyik családtagjától vagy törvényes gyámjától kaphat költségtérítést.

2. Junior golfozók

Junior golfozó kizárólag az junior golfozóknak rendezett versenyeken történő részvétel esetén kaphat költségtérítést.

Megjegyzés: Ha egy versenyt nem kizárólag junior versenyzők számára írtak ki, a versenyben induló junior golfozó a 4-2c szabályban foglaltak szerint kaphat költségtérítést.

3. Egyéni versenyek

Az amatőr golfozó jogosult lehet költségtérítésre, amennyiben egyéni versenyen indul, és eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • Amennyiben a verseny a játékos saját hazájában zajlik, a költségeket az országos, regionális vagy megyei golfszövetségnek kell jóváhagynia és fizetnie, illetve a fenti testületek egyikének beleegyezésével a játékos golfklubja is állhatja.
 • Amennyiben a versenyt egy másik országban rendezik, a költségeket a játékos országos, regionális vagy megyei golfszövetségének kell jóváhagynia és fizetnie, illetve a költségek – a játékos országos, regionális vagy megyei golfszövetségének jóváhagyásával – az adott verseny területén illetékes golftestület közreműködésével is fizethetők.

Az Irányító testület korlátozhatja a költségtérítést bármely naptári év meghatározott számú versenynapjára, és ezt a határt az amatőr golfozó nem lépheti túl. A költségeknél – az ésszerűség határain belül – figyelembe vehetők azok a versennyel kapcsolatos napok, amelyeket a játékos utazással és gyakorlással töltött.

Kivétel: Az amatőr golfozó nem fogadhat el költségtérítést közvetve vagy közvetlenül egy professzionális ügynöktől (lásd a 2-2. szabályt), vagy bármely más hasonló forrásból, amelyet országának Irányító testülete megszab.

Megjegyzés: A szabályokban foglaltakon kívül a jártassággal és hírnévvel rendelkező amatőr golfozó nem reklámozhatja költségtérítésének forrásait (lásd a 6-2. szabályt).

4. Csapatversenyek

Amatőr golfozó kaphat költségtérítést, amennyiben

 • hazáját,
 • regionális vagy megyei szövetségét,
 • golfklubját,
 • saját üzletét vagy iparágát; vagy
 • hasonló szervezetet képvisel csapatversenyen, gyakorló foglalkozáson vagy edzőtáborban.
 1. megjegyzés: A „hasonló szervezet” ismert oktatási intézményt vagy katonai szervezetet is jelent.
 1. megjegyzés: Amennyiben más előírás eltérően nem rendelkezik, a költségeket az amatőr játékos által képviselt testületnek vagy a verseny területén illetékes golftestületnek kell állnia.

5. A golftudástól független meghívások

Az az amatőr golfozó, akit nem golftudása miatt hívnak meg egy rendezvényre (például híresség, üzlettárs vagy ügyfél), részesülhet költségtérítésben.

6. Bemutatók

Az az amatőr golfozó, aki közismert jótékonysági célból rendezett bemutatón vesz részt, kaphat költségtérítést, feltéve, hogy a bemutatót nem olyan golfversennyel együtt rendezik, amelyen a játékos részt vesz.

7. Szponzorált hendikep versenyek

Az amatőr golfozó kaphat költségtérítést, amikor szponzorált hendikep versenyen vesz részt, feltéve, hogy a versenyt az alábbiak szerint hagyták jóvá:

 • Amennyiben a verseny a játékos saját hazájában zajlik, a szponzornak először az Irányító testület éves jóváhagyását kell előzetesen megszereznie, és

(ii)        Amennyiben a verseny több mint egy országban kerül megrendezésre, vagy más ország golfozói is indulnak rajta, a szponzornak először az összes Irányító testület jóváhagyását kell előzetesen megszereznie, s ezt évente megismételnie. A jóváhagyási kérelmet annak az országnak az Irányító testületéhez kell eljuttatni, ahol a verseny megkezdődik.

4-3. Megélhetési költségek

Az amatőr golfozó kaphat az ésszerűség határain belül költségtérítést, mely nem haladhatja meg valós költségeit, s a golfozó megélhetési költségeihez járul hozzá, amennyiben a költségeket a játékos országos szövetsége jóváhagyta, és a kifizetés e testületen keresztül történik.

A megélhetési költségekhez történő hozzájárulás szükségességének és/vagy indokoltságának megállapítása az országos szövetség kizárólagos hatásköre, amelytől elvárható, hogy más egyéb tényezők mérlegelése mellett a játékos szociális körülményeit is figyelembe vegye.

Kivétel: Amatőr golfozó nem kaphat megélhetési támogatást közvetlen vagy közvetett módon professzionális ügynöktől (lásd a 2-2. szabályt), illetve az Irányító testület által meghatározott más hasonló forrásból.

5. szabály: Oktatás

5-1. Általános

A szabályokban foglaltak kivételével amatőr golfozó nem fogadhat el a golfjáték oktatásáért közvetlen vagy közvetett fizetséget, vagy ellenszolgáltatást.

5-2. Ahol a fizetség megengedett

a) Iskolák, főiskolák, táborok stb.

Olyan amatőr golfozó, aki (i) egy oktatási intézmény vagy szervezet alkalmazottja vagy (ii) tanácsadó egy táborban, illetve ehhez hasonló jellegű szervezett programban, kaphat fizetséget vagy ellenszolgáltatást az intézmény, valamint szervezet diákjainak oktatásáért, feltéve, hogy egy év során az ilyen jellegű oktatásra szánt összes idő kevesebb, mint 50 százalékát teszi ki annak az időnek, amelyet alkalmazottként vagy tanácsadóként kötelezettségeire összesen fordít.

b) Ellenőrzött programok

Amatőr golfozó kaphat fizetséget vagy költségtérítést, ha az Irányító testület által előzetesen jóváhagyott program részeként oktat.

5-3. Írásbeli oktatás

Amatőr golfozó írásban történő oktatásért kaphat fizetséget vagy ellenszolgáltatást, feltéve, hogy golftudása (jártassága) vagy hírneve nem játszott jelentős szerepet alkalmazásában vagy a megbízás megszerzésében.

6. szabály: Golftudás vagy hírnév felhasználása

A 6. szabályban foglaltak csak azokra az amatőr játékosokra vonatkoznak, akik kellő golftudással vagy hírnévvel rendelkeznek.

6-1. Általános

A szabályokban foglaltak kivételével a golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó nem használhatja fel szakértelmét anyagi javak szerzésére.

6-2. Promóció, reklám és értékesítés

Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó nem használhatja tudását vagy hírnevét fizetség, ellenszolgáltatás, személyes haszon vagy bármely anyagi juttatás megszerzése céljából, közvetlen vagy közvetett módon (i) promóciós, reklám-, illetve értékesítési célokra, illetve (ii) nem járulhat hozzá, hogy nevét vagy arcképét egy harmadik személy promóciós, reklám- vagy üzleti célokra felhasználja.

Kivétel: A golftudással és hírnévvel rendelkező amatőr golfozó megengedheti, hogy nevét vagy képmását az alábbiak reklámozására használják:

(a) országos, regionális vagy megyei szövetség; vagy

(b) közismert jótékonysági (vagy más, közjót szolgáló) szervezet, vagy

(c) országos szövetségének engedélyével bármely verseny vagy rendezvény,

amelyet a golfjáték vagy a golfsport fejlődése érdekében szerveznek.

Amatőr golfozó ilyen esetben nem fogadhat el semmilyen fizetséget, ellenszolgáltatást vagy anyagi juttatást, sem közvetlen, sem közvetett formában azért, mert nevével vagy arcképével egy ilyen célokra történő felhasználásához hozzájárult.

 1. megjegyzés: A golftudással és hírnévvel rendelkező amatőr golfozó elfogadhat golffelszerelést ilyen felszerelésre szakosodott személytől, azzal a feltétellel, hogy ezért reklámtevékenységet nem folytat.
 1. megjegyzés: A golffelszereléseken és ruházaton nevet és logókat korlátozott mennyiségben fel lehet tüntetni. Az e megjegyzéshez tartozó további információk és pontos értelmezések az Döntések az amatőr státusz szabályairól kiadványban találhatók.

6-3. Személyes megjelenés

Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó nem használhatja tudását vagy hírnevét oly módon, hogy személyes megjelenésért fizetségre, ellenszolgáltatásra, személyes haszonra tegyen szert, vagy bármilyen anyagi juttatásban közvetetett vagy közvetlen módon részesüljön.

Kivétel: Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó valamely személyes megjelenés kapcsán igényt tarthat valós költségeinek megtérítésére, feltéve, hogy nem vesz részt golfversenyen vagy bemutatón.

6-4. Média megjelenés vagy szereplés, golf szakírói tevékenység

Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó igényt tarthat fizetségre, ellenszolgáltatásra és anyagi juttatásra, valamint szert tehet személyes haszonra azáltal, hogy golffal kapcsolatos média megjelenésben vesz részt, vagy golf témában publikál feltéve, hogy:

(a) a médiában való megjelenés vagy a golffal kapcsolatos publikálási tevékenység főfoglalkozásához hozzátartozik, de a golf oktatása nem tartozik tevékenységei közé (5. szabály); vagy

(b) a médiában való megjelenést vagy a golf témában történő publikációs tevékenységet csak részidőben végzi; a játékos ténylegesen a tudósítás, cikk vagy könyv szerzője, és a golf oktatása nem tartozik tevékenységei közé.

Megjegyzés: Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó tudósításában, cikkében vagy könyvében nem reklámozhat, illetve népszerűsíthet semmit (lásd a 6-2. szabályt).

6-5. Tanulmányi ösztöndíjak, ösztöndíj jellegű támogatások

Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó abban az esetben kaphat tanulmányi ösztöndíjat vagy ösztöndíj jellegű támogatást, amennyiben azok feltételeit az Irányító testület jóváhagyta.

Az Irányító testület újbóli hozzájárulását adhatja ösztöndíj jellegű támogatásokhoz, amennyiben e támogatások feltételrendszere megfelel az Amerikai Egyesült Államokban működő NCCA (National Collegiate Athletic Association – NCAA) előírásainak vagy más hasonló, a sportolók oktatási intézményekben történő tanulását irányító szervezet előírásainak.

Ha egy amatőr golfozó golftanulmányokkal kapcsolatos ösztöndíjat nyert, vagy ilyen ösztöndíjra a későbbiekben pályázni szeretne, célszerű felvennie a kapcsolatot az országos szövetséggel, amely ilyen jellegű ösztöndíjak esetén kompetens, és/vagy felkeresnie a megfelelő oktatási intézményt, ahol tájékozatják, hogy köthető-e harmadik személlyel szerződés, illetve megállapodás (2-2b szabály), illetve megtéríthetők-e a játékos versenyköltségei (4-2. szabály) a vonatkozó ösztöndíjszabályzatok alapján.

6-6. Tagság

Golftudással vagy hírnévvel rendelkező amatőr golfozó elfogadhatja egy golfklub felajánlott tagságát vagy egy golfpálya szolgáltatásait a teljes jogú tagsági díj vagy szolgáltatási díj megfizetése nélkül, hacsak ez nem amiatt történt, hogy a golfozó azért a klubért vagy pályáért játsszon.

7. szabály: Az amatőrizmussal összeegyeztethetetlen egyéb magatartás

7-1. Az amatőrizmust sértő magatartás

Az amatőr golfozó nem viselkedhet úgy, hogy azzal megsérti az amatőr játék érdekeit.

7-2. A szabályok céljaival ellentétes magatartás

Az amatőr golfozó nem tehet olyan lépéseket, ideértve a golffal kapcsolatos szerencsejáték jellegű cselekményeket, amelyek ellentétben állnak a szabályokban megfogalmazott célokkal.

(A golf, mint szerencsejáték szabályozása – lásd a Függeléket.)

8. Eljárás a szabályok betartása érdekében

8-1. Döntés egy szabály megszegéséről

Ha egy magát amatőr golfozónak tartó személy valószínűsíthető szabályszegése a Bizottság tudomására jut, a Bizottság dolga eldönteni, vajon történt-e a szabálysértés. Minden esetben a Bizottság dönti el, milyen mértéken tartja kivizsgálandónak az ügyet, és minden ügy a maga súlya szerint kerül mérlegelésre. A Bizottság döntése – a fellebbezési jognak a szabályokban előírt fönntartása mellett – végleges.

8-2. Végrehajtás

Ha döntés születik arról, hogy valaki megsértette a szabályokat, a Bizottság megszűntnek nyilváníthatja a személy amatőr státuszát, vagy megkövetelheti az illetőtől, hogy amatőr státusza megtartásának fejében tartózkodjék vagy álljon el bizonyos meghatározott tevékenységektől. A Bizottságtól elvárható, hogy döntéséről értesítse az érintettet, valamint a 8-2. szabály értelmében eljárásairól értesítheti bármely érintett golftestületet.

8-3. Fellebbezési eljárás

Mindegyik Irányító testület vezessen be olyan eljárási rendet, amelynek keretén belül az érintett személy az amatőr státusz megszüntetésével kapcsolatos bármilyen döntést megfellebbezhet.

9. szabály: Az amatőr státusz visszaállítása

9-1. Általános

A Bizottság kizárólagos hatáskörében áll, hogy

 • egy hivatásos golfozót és/vagy bármely, a szabályokat megsértő személy(eke)t amatőr státuszba helyezzen vissza,
 • meghatározza, hogy mennyi várakozási idő szükséges a státusz visszaállításához, vagy
 • megtagadja a státusz visszaállítását,

mely döntések ellen a szabályok alapján fellebbezésnek lehet helye.

9-2. Státusz-visszaállítási kérelem

Egy visszaállítási kérelem megítélésénél általánosságban véve az alábbi irányelveket kell szem előtt tartani:

a) A visszaállítás várakozási ideje

A golfban az amatőr és a hivatásos játék két különböző versenyzési forma, amelyek eltérő lehetőségeket takarnak. Egyik fél sem jár jól azzal, ha a hivatásosból az amatőr státuszba történő átmenet túl könnyen megoldható. Fontos továbbá, hogy a szabályok révén csökkenjen a szabálysértési hajlandóság. Ennek megfelelően a státuszváltoztatást igénylő jelölt csak a Bizottság által megszabott várakozási időt követően kaphat ismét amatőr státuszt.

A státusz visszaállítására kiszabott várakozási idő általában akkor veszi kezdetét, amikor az illető utoljára követett el szabályszegést, de a Bizottság dönthet úgy, hogy a várakozási idő kezdete legyen (a) az az időpont, amikor a Bizottság tudomást szerzett az illető szabályszegéséről, vagy (b) bármely, a Bizottság által megállapított más időpont.

b) A státusz visszaállítására történő várakozás időszaka

(i) Hivatásos golf

A várakozás időszaka általában igazodik ahhoz az időintervallumhoz, amennyit a személy szabályszegésben töltött. Ugyanakkor a szabályszegőnek legalább egy éven keresztül a szabályokkal összhangban kell viselkednie, hogy státuszát visszaállítsák.

Javasoljuk, hogy a Bizottság az alábbi irányelveket alkalmazza a visszaállításra történő várakozás időszakával kapcsolatban:

A szabályszegés időtartama: A várakozás időtartama:
5 évnél kevesebb 1 év
5 év vagy ennél több 2 év

Az időszak meghosszabbítható, ha a személy rendszeresen játszott pénzdíjért, tekintet nélkül arra, hogy milyen eredményeket ért el. A Bizottság minden esetben fönntartja magának a jogot, hogy egy várakozási időszakot meghosszabbítson vagy lerövidítsen.

(ii) Egyéb szabályszegések

A visszaállításra történő várakozás időszaka rendes körülmények között minimum egy év. Mindazonáltal ez az időszak meghosszabbítható, ha a szabálysértést súlyosnak ítélik.

c) A visszaállítások száma

Rendes körülmények között egy személy státuszát kettőnél többször nem állítják vissza.

d) Nemzeti kiválóságnak minősülő játékosok

Az olyan nemzeti kiválóságnak minősülő játékos státusza, aki több mint öt évet töltött szabálysértésben, normál esetben nem állítható vissza.

e) Státusz a visszaállítás időszaka alatt

A várakozás ideje alatt a kérelmező köteles eleget tenni ezeknek a szabályoknak, mivel ezek az amatőr golfozóra vonatkoznak. Az ilyen személy nem jogosult arra, hogy mint amatőr golfozó versenyeken vegyen részt. Mindazonáltal részt vehet és nyerhet díjat olyan versenyeken, amelyek kizárólag azoknak a klubtagoknak szerveznek, ahol ő is tag, amennyiben a klub ehhez hozzájárul. Más klubokkal szemben saját klubját nem képviselheti, hacsak ezt a klubok és/vagy a Szervező Bizottság nem engedélyezi.

Az amatőr státusz visszaállítását kérelmező részt vehet olyan versenyeken, amelyeken az indulást nem korlátozták kizárólag amatőr golfozókra, amennyiben a jelölt előzetesen közli, hogy ilyen jellegű kérelmet nyújtott be. Előre nyilatkoznia kell, hogy lemond a versenyen felajánlott pénzdíjról, és semmilyen díjat nem szabad elfogadnia, amelyet amatőr golfozók számára írtak ki (3-1. szabály).

9-3. A kérelmekkel kapcsolatos eljárás

Minden visszaállítási kérelmet a Bizottsághoz kell benyújtani az ilyen eljárásokkal összhangban, ahogyan azt esetleg írásban le is fektették, valamint a kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a Bizottság megkövetelhet.

9-4. Fellebbezési eljárás

Mindegyik Irányító testület vezessen be olyan eljárást, amely lehetővé teszi, hogy az érintett személy az amatőr státusz visszaállításával kapcsolatos bármilyen döntést megfellebbezhessen.

10. Bizottsági döntések

10-1. A Bizottság döntése

A Bizottság döntése végleges, a 8-3. és a 9-4. szabályokban rögzített fellebbezési jog fenntartásával.

10-2. Kétségek a szabályokkal kapcsolatban

Ha egy Irányító testület Bizottsága az ügyet kétségesnek találja, vagy úgy látja, hogy a szabályok nem alkalmazhatóak, döntéshozatala előtt konzultáljon az R&A Amatőr Státusz Bizottságával.

Köszönet a Magyar Golf Szövetség támogatóinak
Gyémánt fokozatú támogatónk
OTP Bank
Arany fokozatú támogatóink
Audi R and A Magyar Olimpiai Bizottság
Technológiai Partnerünk
T-Systems
Ezüst fokozatú Támogatóink
Alpiq Exim Groupama Biztosító Samsung
Ásványvíz és üdítőital szállító partnerünk
Szigetközi Friss Víz
Szakmai Támogatónk
Mercedes-Benz Titleist
Médiatámogatóink
M4 Sport Republic Group MTVA